หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา


นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย 
ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×