หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  แบบส่งข้อมูลการสมัครออนไลน์

แนบไฟล์รูปถ่าย (ไฟล์ png, jpg ขนาดไม่เกิน 25 MB) :
ชื่อ-นามสกุล :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
อายุ :
เพศ :
สถานภาพ :
ศาสนา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขมือถือ :
อีเมล์ :
ID Line :
หน้าที่การงานปัจจุบัน (ระบุชื่อสถานที่ทำงาน/ตำแหน่ง/ปีที่เริ่มงาน) :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
คุณวุฒิที่ใช้สมัคร(ระบุสาขา/คณะ/ชื่อสถานบันการศึกษา/ปีที่จบ) :
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดกลาง
แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร  :
 
   
 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้และขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ใบแบบรายละเอียดการสมัครออนไลน์นี้ เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือฝ่าฝืนระเบียบการคัดเลือก ดังกล่าวหรือข้อความที่ระบุนั้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การศึกษา


Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×