หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

เรื่อง (หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เรื่อง (หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองคุณวุฒิ) จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 รายละเอียดการรับสมัคร และสมัครออนไลน์


สนใจสมัครเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
  

                            


  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×