หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 โครงสร้างหลักสูตร
 

โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

  กลุ่มวิชาแกน 116101 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์                                              3(3-0-6)       

            Seminar in Public Administration 

 116102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                            3(3-0-6)

            Organizational and Modern Management 

 116103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                   3(2-2-5)

            Research Methodology in Public Administration              
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 

                          

 
116201 การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรม               3(3-0-6)

            Security and Crime Prevention

 116202 สัมมนาการจัดการความปลอดภัย                                           3(3-0-6)

            Seminar in Security Management  

 116203 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย                                            3(3-0-6)

            Security Laws 

 116204 การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(3-0-6)

            Information Technology Security 

 116205 อาชญาวิทยาขั้นสูง                                                               3(3-0-6)

            Advanced Criminology

หมวดวิชาเลือก

 กลุ่มวิชาเลือก  

  

 
126301 สถิติเพื่อการวิจัย                                                                     3(2-2-5)

           Statistics for Research

 126302 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง                                         3(3-0-6)

            Risk and Crisis  Management      

 126303 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการความปลอดภัย            3(3-0-6)

            Public Participation in Security Management

 126304 การต่อต้านการก่อการร้าย                                                       3(3-0-6)

            Anti-Terrorism                                                                                                                       

 126305 การสืบสวนสมัยใหม่                                                                 3(3-0-6)

            Modern Investigation

 126306 การเงินและการคลังในการจัดการความปลอดภัย                         3(3-0-6)

            Finance in Security Management                                                                                      

 126307 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย                     3(3-0-6)

           Computer Network Management and Security

 126308 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์                                                             3(3-0-6)

           Seminar in Forensic Science 

หมวดวิทยานิพนธ์

  กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ 126401 วิทยานิพนธ์                                                                              12(0-0-36)

            Thesis

 126402 การค้นคว้าอิสระ                                                                         6(0-0-18)

            Independent Study                                   

หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

 106501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                 3(3-0-6)

           English for Graduate Students

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×