หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
 โครงสร้างหลักสูตร
 

 


โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต


หมวดวิชาบังคับ

กลุ่มวิชาแกน

116101 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
 (
Public Administration Theories)

3 หน่วยกิต

116102 องค์การและการจัดการ
 (Organizational and Management)

3 หน่วยกิต

116103 นโยบายสาธารณะ
(
Public Policy)

3 หน่วยกิต

116104 การคลังและงบประมาณ
(
Finance and Budgeting)

3 หน่วยกิต

116105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(
Human Resource Management)

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

116201 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
(
Resource Methodology in Public Administration)

3 หน่วยกิต

116202 การจัดการความปลอดภัย
(
Security Management)

3 หน่วยกิต

116203 การจัดการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
(
Advanced Security Management)

3 หน่วยกิต

116204 การจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(
Information Technology Security Management)

3 หน่วยกิต

116205 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
(
Integrated Criminology and Security Management)

3 หน่วยกิต

116205 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
(
Risk and crisis Management)

3 หน่วยกิต

116206 การบูรณาการอาชญาวิทยาและการจัดการความปลอดภัย
(
Integrated Criminology and Security Management)

3 หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือก

กลุ่มวิชาเลือก

126301 สถิติเพื่อการวิจัย
(
Statistics for Research)

3 หน่วยกิต

126302 การต่อต้านการก่อการร้าย
(Anti-Terrorism)

3 หน่วยกิต

126303 การข่าวกรองเพื่อความปลอดภัย
(Intellingence for Security)

3 หน่วยกิต

126304 สารสนเทศความปลอดภัยและการจัดการ
(IT Security and Management )

3 หน่วยกิต

126305 นวัตกรรมความปลอดภัย

(Security Innovation)

3 หน่วยกิต

126306 กฎหมายความปลอดภัย
(Security Laws)

3 หน่วยกิต

126307 การจัดการภัยพิบัติ
(Disaster Management)

3 หน่วยกิต

126308 ภาวะผู้นำการจัดการความปลอดภัย
(Leadership in Security Management)

3 หน่วยกิต


หมวดวิทยานิพนธ์

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์

126401 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12(0-0-36)

126402 การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6(0-0-18)


หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต

106501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Students)

3(3-0-6)

 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×