หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

  คณะตำรวจศาสตร์

  ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย

     ภาษาอังกฤษ

  Master of Public AdministrationProgram in Security Management

  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 

  ชื่อเต็ม (ไทย)

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการความปลอดภัย)

  ชื่อย่อ (ไทย)

  รป.ม. (การจัดการความปลอดภัย)

  ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

  Master of Public Administration (Security Management)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ)

  M.P.A. (Security Management)

  วิชาเอก

  ไม่มี

 จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
 ตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

  รูปแบบของหลักสูตร

  หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

  ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งชาวไทยหรือต่างชาติสามารถ
  ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  สถานภาพของหลักสูตร

 - เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 - ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ในการประชุม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
 - ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในการประชุม
 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

 - ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

 - ผ่านการรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.)เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558

  อาชีพที่สามารถประกอบได้
  หลังสำเร็จการศึกษา

  - ข้าราชการพลเรือน
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  - ข้าราชการทหาร ตำรวจ
  - อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
  - นักการเมือง 
  - นักธุรกิจ 
  - ธุรกิจส่วนตัว

  สถานที่จัดการเรียนการสอน

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๙๐ หมู่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  การบริหารการจัดการ

  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคำแนะนำของคณบดี
  คณะตำรวจศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแนวทางการดำเนินการ
  ให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอนและความสอดคล้องกับมาตรฐาน
  ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 

  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร

 

 

   ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
  เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ(Multidisciplinary) ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
  ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความปลอดภัย

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งระบบการควบคุม
  สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การและสังคม

ความสำคัญ

          การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม     
  วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและเทคโนโลยี ฯลฯ
 
  ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบด้านความปลอดภัยจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
  สำหรับสถาบันการศึกษา ที่ต้องเตรียมการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
  ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ ผนวกกับการบูรณาการในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  กับการจัดการความปลอดภัย เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ของประชาชนในสังคม 
         คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตบุคลากรทางด้านการ 
   บังคับใช้กฎหมาย และดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม ให้แก่ภาครัฐ
 และเอกชนมา เป็นเวลากว่า ๑๐๐   
   ปีได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
   ความปลอดภัย
 
   เพื่อผลิตบุคลากรรองรับกับปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์

          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ที่มีคุณลักษณะ
  ดังต่อไปนี้ 
        - มีความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน

  รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกอย่าง  
  เป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้
 

          - รู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดำเนินการ
  เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่นับวันจะมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

          - มีจิตสำนึกที่จะดำเนินการจัดการองค์การ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
  และมีความเข้าใจในปัญหาสังคมในโลกปัจจุบันได้อย่างแท้จริง       

          - มีความรับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำ
  ในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 

 

ระบบการจัดการการศึกษา

  ระบบการศึกษาในหลักสูตร

        การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒ ภาค
  ประกอบด้วย : ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาคการศึกษา
  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

  ระบบการศึกษาภาคฤดูร้อน

  การจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  การเทียบเคียงหน่วยกิต
  ในระบบทวิภาค

  ไม่มี

 

 

การดำเนินการหลักสูตร (วัน - เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน)

  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

  เดือนสิงหาคม พฤศจิกายน

  ภาคการศึกษาที่ ๒

  เดือนมกราคม เมษายน

  จัดการเรียนการสอน

  วันเสาร์ อาทิตย์

 

 

แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี

 

 

 

ระดับชั้นปี

 

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

 

๒๕๕๘

 

๒๕๕๙

 

๒๕๖๐

 

๒๕๖๑

 

๒๕๖๒

 

 ชั้นปีที่ ๑

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

 ชั้นปีที่ ๒

 

-

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

  รวมจำนวนนักศึกษา

 

๓๕

 

๗๐

 

๗๐

 

๗๐

 

๗๐

 

  จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

-

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

๓๕

 

 

  อัตราค่าเล่าเรียน

   ค่าลงทะเบียนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 168,000 บาท ชำระเป็นรายภาคการศึกษา

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×