หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย 
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์​ ลีระเติมพงษ์​
ประธานกรรมการบริหาร

รศ.พ.ต.อ.ดร.ทัชชกร​ แสงทองดี
รองประธานกรรมการ

รศ.พ.ต.อ.ดร.สหพัฒน์​ หอมจันทร์
กรรมการ

รศ.พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร​ โรจน์วิรุฬห์
กรรมการ
รศ.พ.ต.อ.หญิง​ ดร.ศิริพร​ นุชสำเนียง
กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ.อิทธิพล​ สุขยิ่ง
กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ.ดร.ดิฐภัทร​ บวรชัย
กรรมการ

ผศ.พ.ต.อ.หญิง​ ดร.ธัญญรัตน์​ ทิวถนอม
กรรมการ
รศ.พ.ต.ท.ดร.พชร​ สันทัด
กรรมการ
พ.ต.ท.หญิง​ สิตางศุ์​ สุวรรณรักษ์
กรรมการ

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×