หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย 
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ศ.พล.ต.ต.วีรพล  กุลบุตร
ประธานกรรมการบริหาร

ผศ.พ.ต.อ.อิทธิพล  สุขยิ่ง
รองประธานกรรมการบริหาร

ผศ.พ.ต.อ.ดร.พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์
รองประธานบริหาร

รศ.พ.ต.อ.สหพัฒน์  หอมจันทร์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.พ.ต.ท.ดร.หญิง ศิริพร  นุชสำเนียง
กรรมการบริหาร

พ.ต.ท.หญิง กิจนา สระทองคำ
กรรมการบริหาร
พ.ต.ท.หญิง ดร.ธัญญารัตน์ ทิวถนอม
กรรมการบริหาร

พ.ต.ท.หญิง สุวรา คำพระบุรี
กรรมการบริหาร
ผศ.พ.ต.ท.ดร.พชร  สันทัด
กรรมการบริหาร

พ.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์  ศรีนิล
กรรมการบริหาร

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×