หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย 
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รศ.พ.ต.อ.ปพัฒน์​ วสุธวัช​
ประธานกรรมการบริหาร

รศ.พ.ต.อ.จรัส​ ธรรมธนารักษ์
รองประธานกรรมการ  
ผศ.พ.ต.อ.หญิง​ ดร.กรรณิกา​  กุกุดเรือ
กรรมการ
รศ.พ.ต.อ.ดร.พชร​ สันทัด
กรรมการ
ผศ.พ.ต.อ.พิพัฒน์​ จันทร์รวม
กรรมการ
ผศ.พ.ต.อ.หญิง​ สุพัตรา​ อินทร์ถมยา
กรรมการ/เลขานุการ
พ.ต.ท.หญิง​ กนกอร​ ซิ้มเจริญ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
พ.ต.ท.หญิง​ สายพิน จันทร์ละมูล
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
พ.ต.ต.หญิง​ อรอนงค์​ ตั้งตระกูล
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×