หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
เรื่อง (หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×