หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรองรับจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมทั้งสิ้น 168,000 บาท ชำระเป็นรายภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา

คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110


การจัดการเรียนการสอน

เรียนนอกเวลาราชการ วันเสาร์ – อาทิตย์


การคัดเลือก

  1. คณะกรรมการพิจารณาจากใบสมัคร โดยคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติต่างๆ เช่น สาขาที่สำเร็จการศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ ประสบการณ์การทำงาน ลักษณะงานที่ทำ และโอกาสการนำความรู้ไปใช้ในอนาคต
  2. คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทดสอบความรู้(ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ประเมินบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ และความพร้อมในการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า 1 ชุด
  2. เอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,200 บาท
  5. ใบรับรองแพทย์

ติดต่อที่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต         คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ      เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โทรศัพท์ : 034-321996, 085-7461553, 089-2501879, 081-3073355

E-MAIL : policescience.rpca@gmail.com

เว็บไซด์ : www.mpasmoffice.com


ผู้ที่สนใจ ส่งข้อมูลใบสมัคร พร้อมเอกสารการรับสมัครอื่น ๆ ตามรายการข้างต้น และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร มาที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยชำระเงินค่าสมัครมายังบัญชี

                   
      เลขที่ 734-6-01444-8
          สาขาสามพราน

Copyright © mpasmoffice.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×